Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy CanCell Cancer sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym www.cancellcancer.pl, jest prowadzony przez CanCell Cancer sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Kontakt z Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +22 348 43 44 oraz poprzez adres email: [email protected].

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą aktu prawnego niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – CanCell Cancer sp. z o.o.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków komunikacji na odległość.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

§4 Zawieranie umowy

 1. Informacje o Towarach podane na stronach sklepu, w tym ich opisy, cechy techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Zamówienie może być złożone przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie czternastu dni od daty odebrania Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i odwołania ofert, promocji oraz zmiany cen Towarów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory wynikające z korzystania ze Sklepu internetowego będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.