Polityka Prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego pod adresem https://www.cancellcancer.pl.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest CanCell Cancer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, e-mail: [email protected], tel.: +22 348 43 44, fax: +22 348 43 54.

3. Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu:

 • realizacji zamówień składanych w Sklepie,
 • obsługi procesów płatniczych,
 • obsługi reklamacji i zwrotów,
 • komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z usługami Sklepu,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • uzasadniony interes Administratora, takie jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, w przypadkach wymagających takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniana w miarę rozwoju internetowego Sklepu, aktualizacji technologii lub zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną.